KEV SAU NPE NKAG TXAIS KHOOM PLIG KOOB TSHUAJ TIV THAIV KAB MOB

TAU TXHAJ TSHUAJ TIV THAIV KAB MOB

TAU TXAIS $ 100


Txoj kev rau npe kom tau Nyiaj Phaj Tshab $100 rau Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19 tau los xaus rau thaum lub Cuaj Hli Ntuj tim 30.
Thov hu rau 844-684-1064 yog muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb. Ua tsaug!